آزمون یوس ترکیه yosدسته ی مقالات مهم

تاریخ آزمون یوس ۲۰۱۹

تاریخ آزمون یوس 2019 تمامی دانشگاه های ترکیه

یوس دانشگاه آنکارا (Ankara Üniversitesi YÖS)

تاریخ ثبت نام : به اتمام رسید

تاریخ آزمون : ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

حوزه آزمون در ایران : ندارد

اطلاعات تکمیلی : وب سایت

یوس دانشگاه آتاتورک (Atatürk Üniversitesi YÖS)

تاریخ ثبت نام : به اتمام رسید

تاریخ آزمون : ۸ اردیبهشت ۱۳۹۸

حوزه آزمون در ایران : دارد

اطلاعات تکمیلی : وب سایت

یوس دانشگاه آکدنیز (Akdeniz Üniversitesi YÖS)

تاریخ ثبت نام : به اتمام رسید

تاریخ آزمون : ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

حوزه آزمون در ایران : ندارد

اطلاعات تکمیلی : وب سایت

یوس دانشگاه عدنان مندرس (Adnan Menderes Üniversitesi YÖS)

تاریخ ثبت نام : ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۸  –  ۱۰ خرداد ۱۳۹۸

تاریخ آزمون : ۱ تیر ۱۳۹۸

حوزه آزمون در ایران : معلوم نیست

اطلاعات تکمیلی : وب سایت

یوس دانشگاه آنادولو (Anadolu Üniversitesi YÖS)

تاریخ ثبت نام : ۱۹ فروردین ۱۳۹۸  –  ۱۳ خرداد ۱۳۹۸

تاریخ آزمون : ۲ تیر ۱۳۹۸

حوزه آزمون در ایران : ندارد

اطلاعات تکمیلی : وب سایت

یوس دانشگاه آیدین (Aydın Üniversitesi YÖS)

تاریخ ثبت نام : به اتمام رسید

تاریخ آزمون : ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

حوزه آزمون در ایران :

اطلاعات تکمیلی :

یوس دانشگاه علائدین کی کوبات (Alaaddin Keykubat Üniversitesi YÖS)

تاریخ ثبت نام : به اتمام رسید

تاریخ آزمون : ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

حوزه آزمون در ایران : ندارد

اطلاعات تکمیلی : وب سایت

یوس دانشگاه بالیک اسیر (‌Balıkesir Üniversitesi YÖS)

تاریخ ثبت نام : به اتمام رسید

تاریخ آزمون : ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۸

حوزه آزمون در ایران : دارد

اطلاعات تکمیلی : وب سایت

یوس دانشگاه باشکنت (‌Başkent Üniversitesi YÖS)

تاریخ ثبت نام : ۱۲ دی ۱۳۹۷ –  ۳۰ مرداد ۱۳۹۸

تاریخ آزمون : به دفعات آزمون برگزار می کند . آخرین آزمون در ۵ شهریور ۱۳۹۸

حوزه آزمون در ایران : ندارد

اطلاعات تکمیلی : وب سایت

یوس دانشگاه شیخ ادبعلی (‌Şeyh Edebali Üniversitesi YÖS)

تاریخ ثبت نام : به اتمام رسید

تاریخ آزمون : ۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

حوزه آزمون در ایران : ندارد

اطلاعات تکمیلی : وب سایت

یوس دانشگاه بیرونی (‌Biruni Üniversitesi YÖS)

تاریخ ثبت نام : به اتمام رسید

تاریخ آزمون : ۱۰ فروردین ۱۳۹۸

حوزه آزمون در ایران : ندارد

اطلاعات تکمیلی : وب سایت

یوس دانشگاه جلال بایار (‌Celal Bayar Üniversitesi YÖS)

تاریخ ثبت نام : به اتمام رسید

تاریخ آزمون : ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

حوزه آزمون در ایران : ندارد

اطلاعات تکمیلی : وب سایت

یوس دانشگاه جومهوریت (Cumhuriyet Üniversitesi YÖS)

تاریخ ثبت نام : به اتمام رسید

تاریخ آزمون :  تغییر کرد – ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸

حوزه آزمون در ایران : دارد

اطلاعات تکمیلی : وب سایت

یوس دانشگاه چوکور اوا (Çukurova Üniversitesi YÖS)

تاریخ ثبت نام : به اتمام رسید

تاریخ آزمون : ۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

حوزه آزمون در ایران : ندارد

اطلاعات تکمیلی : وب سایت

یوس دانشگاه دوکوز ایلول (Dokuz Eylül Üniversitesi YÖS)

تاریخ ثبت نام : ۲۶  فروردین ۱۳۹۸ –  ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۸

تاریخ آزمون : ۱۲ خرداد ۱۳۹۸

حوزه آزمون در ایران : معلوم نیست

اطلاعات تکمیلی : وب سایت

  یوس دانشگاه دوملوپینار (Dumlupınar Üniversitesi YÖS)

تاریخ ثبت نام : به اتمام رسید

تاریخ آزمون :  ۸ اردیبهشت ۱۳۹۸

حوزه آزمون در ایران : ندارد

اطلاعات تکمیلی : وب سایت

یوس دانشگاه دوزجه (Düzce Üniversitesi YÖS)

تاریخ ثبت نام : به اتمام رسید 

تاریخ آزمون (تغییر کرد) : ۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

حوزه آزمون در ایران : ندارد

اطلاعات تکمیلی : وب سایت

یوس دانشگاه اگه – اژه (Ege Üniversitesi YÖS)

تاریخ ثبت نام : به اتمام رسید

تاریخ آزمون : ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

حوزه آزمون در ایران : ندارد

اطلاعات تکمیلی : وب سایت

یوس دانشگاه ارجییس (Erciyes Üniversitesi YÖS)

تاریخ ثبت نام : ۱۵ بهمن ۱۳۹۷ – تمدید شد –   ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

تاریخ آزمون : ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۸

حوزه آزمون در ایران : ندارد

اطلاعات تکمیلی : وب سایت

یوس دانشگاه فرات (Fırat Üniversitesi YÖS)

تاریخ ثبت نام : به اتمام رسید

تاریخ آزمون : ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸

حوزه آزمون در ایران : ندارد

اطلاعات تکمیلی : وب سایت

یوس دانشگاه گالاتاسارای (Galatasaray Üniversitesi YÖS)

تاریخ ثبت نام : ۲۸ مرداد ۱۳۹۸ –  ۷ شهریور ۱۳۹۸

تاریخ آزمون : ۱۹ شهریور ۱۳۹۸

حوزه آزمون در ایران : معلوم نیست

اطلاعات تکمیلی : وب سایت

یوس دانشگاه گازی آنتپ (Gaziantep Üniversitesi YÖS)

تاریخ ثبت نام : به اتمام رسید

تاریخ آزمون : ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

حوزه آزمون در ایران : ندارد

اطلاعات تکمیلی : وب سایت

یوس دانشگاه گازی عثمان پاشا (Gaziosmanpaşa Üniversitesi YÖS)

تاریخ ثبت نام : ۲۶ فروردین ۱۳۹۸ –  ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸

تاریخ آزمون : ۳ خرداد ۱۳۹۸

حوزه آزمون در ایران : معلوم نیست

اطلاعات تکمیلی : وب سایت

یوس دانشگاه گبزه تکنیک (Gebze Teknik Üniversitesi YÖS)

تاریخ ثبت نام : تا  ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۸

تاریخ آزمون : ۴ خرداد ۱۳۹۸

حوزه آزمون در ایران :  ندارد

اطلاعات تکمیلی : وب سایت

یوس دانشگاه گیرسون (Giresun Üniversitesi YÖS)

تاریخ ثبت نام : به اتمام رسید

تاریخ آزمون : ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۸

حوزه آزمون در ایران : ندارد

اطلاعات تکمیلی : وب سایت

یوس دانشگاه هاررآن (Harran Üniversitesi YÖS)

تاریخ ثبت نام : ۲۹ بهمن ۱۳۹۷ –  ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸

تاریخ آزمون : به دفعات آزمون برگزار می کند . آخرین آزمون در ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۸

حوزه آزمون در ایران : ندارد

اطلاعات تکمیلی : وب سایت

یوس دانشگاه استانبول (İstanbul Üniversitesi YÖS)

تاریخ ثبت نام : به اتمام رسید 

تاریخ آزمون :  ۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

حوزه آزمون در ایران : ندارد

اطلاعات تکمیلی :  آزمون یوس دانشگاه استانبول ۲۰۱۹ – وب سایت

یوس دانشگاه اینونو (İnönü Üniversitesi YÖS)

تاریخ ثبت نام : به اتمام رسید

تاریخ آزمون : ۸ اردیبهشت ۱۳۹۸

حوزه آزمون در ایران : دارد

اطلاعات تکمیلی : وب سایت

یوس دانشگاه استانبول کولتور (İstanbul Kültür Üniversitesi YÖS)

تاریخ ثبت نام : به اتمام رسید

تاریخ آزمون : ۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

حوزه آزمون در ایران : ندارد

اطلاعات تکمیلی : وب سایت

یوس دانشگاه ازمیر دموکراسی (İzmir Demokrasi Üniversitesi YÖS)

تاریخ ثبت نام : تا ۱۰ خرداد ۱۳۹۸

تاریخ آزمون : ۱  تیر ۱۳۹۸

حوزه آزمون در ایران : معلوم نیست

اطلاعات تکمیلی : وب سایت

یوس دانشگاه کاپادوکیا (Kapadokya Üniversitesi YÖS)

تاریخ ثبت نام : تا ۳۱ خرداد ۱۳۹۸

تاریخ آزمون : ۹  تیر ۱۳۹۸

حوزه آزمون در ایران : ندارد

اطلاعات تکمیلی : وب سایت

یوس دانشگاه کاستامونو (Kastamonu Üniversitesi YÖS)

تاریخ ثبت نام : نا معلوم – تا آزمون

تاریخ آزمون (در کاستامونو) : ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۸

تاریخ آزمون (در استانبول)   : ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

حوزه آزمون در ایران : ندارد

اطلاعات تکمیلی : وب سایت

یوس دانشگاه کارادنیز تکنیک (Karadeniz Teknik Üniversitesi YÖS)

تاریخ ثبت نام : به اتمام رسید

تاریخ آزمون : ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸

حوزه آزمون در ایران : دارد

اطلاعات تکمیلی : وب سایت

یوس دانشگاه کارابوک (Karabük Üniversitesi YÖS)

تاریخ ثبت نام : به اتمام رسید

تاریخ آزمون : ۳۱ فروردین ۱۳۹۸

حوزه آزمون در ایران : ندارد

اطلاعات تکمیلی : وب سایت

یوس اتحاد دانشگاه های قفقاز (Kafkas Üniversiteler Birliği YÖS)

تاریخ ثبت نام : ۱۲ فروردین ۱۳۹۸ – ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸

تاریخ آزمون : ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

حوزه آزمون در ایران : دارد

اطلاعات تکمیلی : وب سایت

معرفی وحدت دانشگاه های قفقاز

یوس دانشگاه لقمان حکیم (Lokman Hekim Üniversitesi YÖS)

تاریخ ثبت نام : تا ۱۸ خرداد – دو بار آزمون برگزار می کند

تاریخ آزمون : ۱ تیر ۱۳۹۸

حوزه آزمون در ایران : دارد

اطلاعات تکمیلی : وب سایت

یوس  دانشگاه مرسین (Mersin Üniversitesi YÖS)

تاریخ ثبت نام : ۲۷ اسفند ۱۳۹۷ – ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

تاریخ آزمون : ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸

حوزه آزمون در ایران : معلوم نیست

اطلاعات تکمیلی : وب سایت

یوس  دانشگاه مصطفی کمال (Mustafa Kemal Üniversitesi YÖS)

تاریخ ثبت نام : به اتمام رسید

تاریخ آزمون : ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

حوزه آزمون در ایران : ندارد

اطلاعات تکمیلی : وب سایت

یوس  دانشگاه نجم الدین اربکان (Necmettin Erbakan Üniversitesi YÖS)

تاریخ ثبت نام : ۲۸ فروردین ۱۳۹۸ – ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

تاریخ آزمون : ۴ خرداد ۱۳۹۸

حوزه آزمون در ایران : ندارد

اطلاعات تکمیلی : وب سایت

یوس دانشگاه اوندوکوز ماییس (Ondokuz Mayıs Üniversitesi YÖS)

تاریخ ثبت نام : به اتمام رسید

تاریخ آزمون : ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

حوزه آزمون در ایران : ندارد

اطلاعات تکمیلی : وب سایت

یوس دانشگاه پاموک کاله (Pamukkale Üniversitesi YÖS)

تاریخ ثبت نام : به اتمام رسید

تاریخ آزمون : ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸

حوزه آزمون در ایران : ندارد

اطلاعات تکمیلی : وب سایت

یوس دانشگاه رجب طایب اردوغان (Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi YÖS)

تاریخ ثبت نام : به اتمام رسید

تاریخ آزمون : ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

حوزه آزمون در ایران : دارد

اطلاعات تکمیلی : وب سایت

یوس دانشگاه سلچوک (Selçuk Üniversitesi YÖS)

تاریخ ثبت نام : به اتمام رسید

تاریخ آزمون : ۸ اردیبهشت ۱۳۹۸

حوزه آزمون در ایران : ندارد

اطلاعات تکمیلی : وب سایت

یوس دانشگاه سیتکی کوجامان (Sıtkı Kocaman Üniversitesi YÖS)

تاریخ ثبت نام : به اتمام رسید

تاریخ آزمون : ۸ اردیبهشت ۱۳۹۸

حوزه آزمون در ایران : ندارد

اطلاعات تکمیلی : وب سایت

یوس دانشگاه سلیمان دمیرال (Süleyman Demirel Üniversitesi YÖS)

تاریخ ثبت نام : به اتمام رسید

تاریخ آزمون : ۳۱ فروردین ۱۳۹۸

حوزه آزمون در ایران : دارد

اطلاعات تکمیلی : وب سایت

یوس دانشگاه اولوداغ (Uludağ Üniversitesi YÖS)

تاریخ ثبت نام : به اتمام رسید

تاریخ آزمون : ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

حوزه آزمون در ایران : ندارد

اطلاعات تکمیلی : وب سایت

یوس دانشگاه اوشاک (Uşak Üniversitesi YÖS)

تاریخ ثبت نام : ۲۳ فروردین ۱۳۹۸ –  ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

تاریخ آزمون : ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸

حوزه آزمون در ایران : ندارد

اطلاعات تکمیلی : وب سایت

یوس دانشگاه یلدیز تکنیک (Yıldız Teknik Üniversitesi YÖS)

تاریخ ثبت نام : به اتمام رسید

تاریخ آزمون : ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸

حوزه آزمون در ایران : ندارد

اطلاعات تکمیلی : وب سایت

یوس دانشگاه یوزونجو ییل (Yüzüncü Yıl Üniversitesi YÖS)

تاریخ ثبت نام : به اتمام رسید

تاریخ آزمون : ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۸

حوزه آزمون در ایران : معلوم نیست

اطلاعات تکمیلی : وب سایت

 

برای ثبت نام در هر کدام از دانشگاه های ترکیه و یا کلاس های آمادگی آزمون یوس در ایران با شماره های زیر تماس بگیرید 

موسسه گاما

۰۲۱۹۱۰۰۲۳۴۹

۰۹۱۲۹۵۹۳۳۰۹

بخوانید
هزینه کلاس های یوس 2020 + کدام آموزشگاه بهتر است؟
برچسب ها

نوشته های مشابه

دیدگاه خود را اینجا بنویسید یا سوال بپرسید

Please Login to comment
avatar
  توضیحات  
Notify of
Call Now Button
بستن
بستن