آزمون یوس ترکیه yos

زمان آزمون یوس ۲۰۲۰

زمان آزمون یوس ۲۰۱۹

 

در این مطلب میتوانید نمونه سوالات یوس دانشگاههای ترکیه طی سالهای قبل را بصورت کامل دانلود کنید.

یوس دانشگاه آنکارا (Ankara Üniversitesi YÖS)

تاریخ ثبت نام : به اتمام رسید

تاریخ آزمون : ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

حوزه آزمون در ایران : ندارد

اطلاعات تکمیلی : وب سایت

یوس دانشگاه آتاتورک (Atatürk Üniversitesi YÖS)

تاریخ ثبت نام : به اتمام رسید

تاریخ آزمون : ۸ اردیبهشت ۱۳۹۸

حوزه آزمون در ایران : دارد

اطلاعات تکمیلی : وب سایت

یوس دانشگاه آکدنیز (Akdeniz Üniversitesi YÖS)

تاریخ ثبت نام : به اتمام رسید

تاریخ آزمون : ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

حوزه آزمون در ایران : ندارد

اطلاعات تکمیلی : وب سایت

یوس دانشگاه عدنان مندرس (Adnan Menderes Üniversitesi YÖS)

تاریخ ثبت نام : ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۸  –  ۱۰ خرداد ۱۳۹۸

تاریخ آزمون : ۱ تیر ۱۳۹۸

حوزه آزمون در ایران : معلوم نیست

اطلاعات تکمیلی : وب سایت

یوس دانشگاه آنادولو (Anadolu Üniversitesi YÖS)

تاریخ ثبت نام : ۱۹ فروردین ۱۳۹۸  –  ۱۳ خرداد ۱۳۹۸

تاریخ آزمون : ۲ تیر ۱۳۹۸

حوزه آزمون در ایران : ندارد

اطلاعات تکمیلی : وب سایت

یوس دانشگاه آیدین (Aydın Üniversitesi YÖS)

تاریخ ثبت نام : به اتمام رسید

تاریخ آزمون : ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

حوزه آزمون در ایران :

اطلاعات تکمیلی :

یوس دانشگاه علائدین کی کوبات (Alaaddin Keykubat Üniversitesi YÖS)

تاریخ ثبت نام : به اتمام رسید

تاریخ آزمون : ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

حوزه آزمون در ایران : ندارد

اطلاعات تکمیلی : وب سایت

یوس دانشگاه بالیک اسیر (‌Balıkesir Üniversitesi YÖS)

تاریخ ثبت نام : به اتمام رسید

تاریخ آزمون : ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۸

حوزه آزمون در ایران : دارد

اطلاعات تکمیلی : وب سایت

یوس دانشگاه باشکنت (‌Başkent Üniversitesi YÖS)

تاریخ ثبت نام : ۱۲ دی ۱۳۹۷ –  ۳۰ مرداد ۱۳۹۸

تاریخ آزمون : به دفعات آزمون برگزار می کند . آخرین آزمون در ۵ شهریور ۱۳۹۸

حوزه آزمون در ایران : ندارد

اطلاعات تکمیلی : وب سایت

یوس دانشگاه شیخ ادبعلی (‌Şeyh Edebali Üniversitesi YÖS)

تاریخ ثبت نام : به اتمام رسید

تاریخ آزمون : ۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

حوزه آزمون در ایران : ندارد

اطلاعات تکمیلی : وب سایت

یوس دانشگاه بیرونی (‌Biruni Üniversitesi YÖS)

تاریخ ثبت نام : به اتمام رسید

تاریخ آزمون : ۱۰ فروردین ۱۳۹۸

حوزه آزمون در ایران : ندارد

اطلاعات تکمیلی : وب سایت

یوس دانشگاه جلال بایار (‌Celal Bayar Üniversitesi YÖS)

تاریخ ثبت نام : به اتمام رسید

تاریخ آزمون : ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

حوزه آزمون در ایران : ندارد

اطلاعات تکمیلی : وب سایت

یوس دانشگاه جومهوریت (Cumhuriyet Üniversitesi YÖS)

تاریخ ثبت نام : به اتمام رسید

تاریخ آزمون :  تغییر کرد – ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸

حوزه آزمون در ایران : دارد

اطلاعات تکمیلی : وب سایت

یوس دانشگاه چوکور اوا (Çukurova Üniversitesi YÖS)

تاریخ ثبت نام : به اتمام رسید

تاریخ آزمون : ۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

حوزه آزمون در ایران : ندارد

اطلاعات تکمیلی : وب سایت

یوس دانشگاه دوکوز ایلول (Dokuz Eylül Üniversitesi YÖS)

تاریخ ثبت نام : ۲۶  فروردین ۱۳۹۸ –  ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۸

تاریخ آزمون : ۱۲ خرداد ۱۳۹۸

حوزه آزمون در ایران : معلوم نیست

اطلاعات تکمیلی : وب سایت

  یوس دانشگاه دوملوپینار (Dumlupınar Üniversitesi YÖS)

تاریخ ثبت نام : به اتمام رسید

تاریخ آزمون :  ۸ اردیبهشت ۱۳۹۸

حوزه آزمون در ایران : ندارد

اطلاعات تکمیلی : وب سایت

یوس دانشگاه دوزجه (Düzce Üniversitesi YÖS)

تاریخ ثبت نام : به اتمام رسید 

تاریخ آزمون (تغییر کرد) : ۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

حوزه آزمون در ایران : ندارد

اطلاعات تکمیلی : وب سایت

یوس دانشگاه اگه – اژه (Ege Üniversitesi YÖS)

تاریخ ثبت نام : به اتمام رسید

تاریخ آزمون : ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

حوزه آزمون در ایران : ندارد

اطلاعات تکمیلی : وب سایت

یوس دانشگاه ارجییس (Erciyes Üniversitesi YÖS)

تاریخ ثبت نام : ۱۵ بهمن ۱۳۹۷ – تمدید شد –   ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

تاریخ آزمون : ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۸

حوزه آزمون در ایران : ندارد

اطلاعات تکمیلی : وب سایت

یوس دانشگاه فرات (Fırat Üniversitesi YÖS)

تاریخ ثبت نام : به اتمام رسید

تاریخ آزمون : ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸

حوزه آزمون در ایران : ندارد

اطلاعات تکمیلی : وب سایت

یوس دانشگاه گالاتاسارای (Galatasaray Üniversitesi YÖS)

تاریخ ثبت نام : ۲۸ مرداد ۱۳۹۸ –  ۷ شهریور ۱۳۹۸

تاریخ آزمون : ۱۹ شهریور ۱۳۹۸

حوزه آزمون در ایران : معلوم نیست

اطلاعات تکمیلی : وب سایت

یوس دانشگاه گازی آنتپ (Gaziantep Üniversitesi YÖS)

تاریخ ثبت نام : به اتمام رسید

تاریخ آزمون : ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

حوزه آزمون در ایران : ندارد

اطلاعات تکمیلی : وب سایت

یوس دانشگاه گازی عثمان پاشا (Gaziosmanpaşa Üniversitesi YÖS)

تاریخ ثبت نام : ۲۶ فروردین ۱۳۹۸ –  ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸

تاریخ آزمون : ۳ خرداد ۱۳۹۸

حوزه آزمون در ایران : معلوم نیست

اطلاعات تکمیلی : وب سایت

یوس دانشگاه گبزه تکنیک (Gebze Teknik Üniversitesi YÖS)

تاریخ ثبت نام : تا  ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۸

تاریخ آزمون : ۴ خرداد ۱۳۹۸

حوزه آزمون در ایران :  ندارد

اطلاعات تکمیلی : وب سایت

یوس دانشگاه گیرسون (Giresun Üniversitesi YÖS)

تاریخ ثبت نام : به اتمام رسید

تاریخ آزمون : ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۸

حوزه آزمون در ایران : ندارد

اطلاعات تکمیلی : وب سایت

یوس دانشگاه هاررآن (Harran Üniversitesi YÖS)

تاریخ ثبت نام : ۲۹ بهمن ۱۳۹۷ –  ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸

تاریخ آزمون : به دفعات آزمون برگزار می کند . آخرین آزمون در ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۸

حوزه آزمون در ایران : ندارد

اطلاعات تکمیلی : وب سایت

یوس دانشگاه استانبول (İstanbul Üniversitesi YÖS)

تاریخ ثبت نام : به اتمام رسید 

تاریخ آزمون :  ۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

حوزه آزمون در ایران : ندارد

اطلاعات تکمیلی :  آزمون یوس دانشگاه استانبول ۲۰۱۹ – وب سایت

یوس دانشگاه اینونو (İnönü Üniversitesi YÖS)

تاریخ ثبت نام : به اتمام رسید

تاریخ آزمون : ۸ اردیبهشت ۱۳۹۸

حوزه آزمون در ایران : دارد

اطلاعات تکمیلی : وب سایت

یوس دانشگاه استانبول کولتور (İstanbul Kültür Üniversitesi YÖS)

تاریخ ثبت نام : به اتمام رسید

تاریخ آزمون : ۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

حوزه آزمون در ایران : ندارد

اطلاعات تکمیلی : وب سایت

یوس دانشگاه ازمیر دموکراسی (İzmir Demokrasi Üniversitesi YÖS)

تاریخ ثبت نام : تا ۱۰ خرداد ۱۳۹۸

تاریخ آزمون : ۱  تیر ۱۳۹۸

حوزه آزمون در ایران : معلوم نیست

اطلاعات تکمیلی : وب سایت

یوس دانشگاه کاپادوکیا (Kapadokya Üniversitesi YÖS)

تاریخ ثبت نام : تا ۳۱ خرداد ۱۳۹۸

تاریخ آزمون : ۹  تیر ۱۳۹۸

حوزه آزمون در ایران : ندارد

اطلاعات تکمیلی : وب سایت

یوس دانشگاه کاستامونو (Kastamonu Üniversitesi YÖS)

تاریخ ثبت نام : نا معلوم – تا آزمون

تاریخ آزمون (در کاستامونو) : ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۸

تاریخ آزمون (در استانبول)   : ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

حوزه آزمون در ایران : ندارد

اطلاعات تکمیلی : وب سایت

یوس دانشگاه کارادنیز تکنیک (Karadeniz Teknik Üniversitesi YÖS)

تاریخ ثبت نام : به اتمام رسید

تاریخ آزمون : ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸

حوزه آزمون در ایران : دارد

اطلاعات تکمیلی : وب سایت

یوس دانشگاه کارابوک (Karabük Üniversitesi YÖS)

تاریخ ثبت نام : به اتمام رسید

تاریخ آزمون : ۳۱ فروردین ۱۳۹۸

حوزه آزمون در ایران : ندارد

اطلاعات تکمیلی : وب سایت

یوس اتحاد دانشگاه های قفقاز (Kafkas Üniversiteler Birliği YÖS)

تاریخ ثبت نام : ۱۲ فروردین ۱۳۹۸ – ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸

تاریخ آزمون : ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

حوزه آزمون در ایران : دارد

اطلاعات تکمیلی : وب سایت

معرفی وحدت دانشگاه های قفقاز

یوس دانشگاه لقمان حکیم (Lokman Hekim Üniversitesi YÖS)

تاریخ ثبت نام : تا ۱۸ خرداد – دو بار آزمون برگزار می کند

تاریخ آزمون : ۱ تیر ۱۳۹۸

حوزه آزمون در ایران : دارد

اطلاعات تکمیلی : وب سایت

یوس  دانشگاه مرسین (Mersin Üniversitesi YÖS)

تاریخ ثبت نام : ۲۷ اسفند ۱۳۹۷ – ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

تاریخ آزمون : ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸

حوزه آزمون در ایران : معلوم نیست

اطلاعات تکمیلی : وب سایت

یوس  دانشگاه مصطفی کمال (Mustafa Kemal Üniversitesi YÖS)

تاریخ ثبت نام : به اتمام رسید

تاریخ آزمون : ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

حوزه آزمون در ایران : ندارد

اطلاعات تکمیلی : وب سایت

یوس  دانشگاه نجم الدین اربکان (Necmettin Erbakan Üniversitesi YÖS)

تاریخ ثبت نام : ۲۸ فروردین ۱۳۹۸ – ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

تاریخ آزمون : ۴ خرداد ۱۳۹۸

حوزه آزمون در ایران : ندارد

اطلاعات تکمیلی : وب سایت

یوس دانشگاه اوندوکوز ماییس (Ondokuz Mayıs Üniversitesi YÖS)

تاریخ ثبت نام : به اتمام رسید

تاریخ آزمون : ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

حوزه آزمون در ایران : ندارد

اطلاعات تکمیلی : وب سایت

یوس دانشگاه پاموک کاله (Pamukkale Üniversitesi YÖS)

تاریخ ثبت نام : به اتمام رسید

تاریخ آزمون : ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸

حوزه آزمون در ایران : ندارد

اطلاعات تکمیلی : وب سایت

یوس دانشگاه رجب طایب اردوغان (Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi YÖS)

تاریخ ثبت نام : به اتمام رسید

تاریخ آزمون : ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

حوزه آزمون در ایران : دارد

اطلاعات تکمیلی : وب سایت

یوس دانشگاه سلچوک (Selçuk Üniversitesi YÖS)

تاریخ ثبت نام : به اتمام رسید

تاریخ آزمون : ۸ اردیبهشت ۱۳۹۸

حوزه آزمون در ایران : ندارد

اطلاعات تکمیلی : وب سایت

یوس دانشگاه سیتکی کوجامان (Sıtkı Kocaman Üniversitesi YÖS)

تاریخ ثبت نام : به اتمام رسید

تاریخ آزمون : ۸ اردیبهشت ۱۳۹۸

حوزه آزمون در ایران : ندارد

اطلاعات تکمیلی : وب سایت

یوس دانشگاه سلیمان دمیرال (Süleyman Demirel Üniversitesi YÖS)

تاریخ ثبت نام : به اتمام رسید

تاریخ آزمون : ۳۱ فروردین ۱۳۹۸

حوزه آزمون در ایران : دارد

اطلاعات تکمیلی : وب سایت

یوس دانشگاه اولوداغ (Uludağ Üniversitesi YÖS)

تاریخ ثبت نام : به اتمام رسید

تاریخ آزمون : ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

حوزه آزمون در ایران : ندارد

اطلاعات تکمیلی : وب سایت

یوس دانشگاه اوشاک (Uşak Üniversitesi YÖS)

تاریخ ثبت نام : ۲۳ فروردین ۱۳۹۸ –  ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

تاریخ آزمون : ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸

حوزه آزمون در ایران : ندارد

اطلاعات تکمیلی : وب سایت

یوس دانشگاه یلدیز تکنیک (Yıldız Teknik Üniversitesi YÖS)

تاریخ ثبت نام : به اتمام رسید

تاریخ آزمون : ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸

حوزه آزمون در ایران : ندارد

اطلاعات تکمیلی : وب سایت

یوس دانشگاه یوزونجو ییل (Yüzüncü Yıl Üniversitesi YÖS)

تاریخ ثبت نام : به اتمام رسید

تاریخ آزمون : ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۸

حوزه آزمون در ایران : معلوم نیست

اطلاعات تکمیلی : وب سایت

برای ثبت نام هر کدام از دانشگاه های ترکیه و کلاس های امادگی آزمون یوس در ایران با شماره های زیر تماس بگیرید

موسسه گاما

۰۲۱۹۱۰۰۲۳۴۹

۰۹۱۲۹۵۹۳۳۰۹

بخوانید
شهریه دانشگاه آنکارا | 7 نکته مهم درباره هزینه تحصیل در دانشگاه آنکارا
برچسب ها

نوشته های مشابه

دیدگاه خود را اینجا بنویسید یا سوال بپرسید

Please Login to comment
avatar
  توضیحات  
Notify of
Call Now Button
سوالی دارید؟ با ما صحبت کنید!
پیام در واتساپ و دریافت مشاوره سریع
سلام! برای چت در WhatsApp پرسنل پشتیبانی که میخواهید با او صحبت کنید را انتخاب کنید
بستن
بستن